Dokumenty Nacional“nogo Archiva Respubliki Belarus o cechoslovackom krizise 1968 goda

Herausgeber:innenV. D. SelemenevV. V. SkalabanI. V. KazarinaS. KarnerH. KnollP. RuggenthalerS. SternM. ProzumenscikovN. Tomilina
DetailsMinsk 2008

ISBN 978-985-6372-54-7

175 S.



Vergriffen!